Bebilon-profutura2-item (1).png

Formularz zwrotu

Formularz zwrotu produktu Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g po kontakcie z Serwisem Konsumenckim.

Jeśli posiadasz produkt Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g pochodzący z partii produkcyjnej zakwestionowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 30.04.2023 r. i kontaktowałaś/eś się z Serwisem konsumenckim Nutricia, wypełnij poniższy formularz.

Procedurze podlegają tylko otwarte opakowania. W przypadku oryginalnie zamkniętych produktów, istnieje możliwość oddania ich do miejsca, w którym został dokonany zakup i uzyskania zwrotu należności – bez konieczności okazania dowodu zakupu.

Po wypełnieniu przez Ciebie formularza i weryfikacji przez nas zgłoszenia, kurier na nasz koszt odbierze od Ciebie produkt w ciągu 2-3 dni roboczych (tj. bez sobót, niedziel i świąt). Jeśli planujesz być wtedy poza domem, wstrzymaj się z wypełnieniem formularza do momentu powrotu, aby kurier na pewno zastał Cię pod podanym przez Ciebie adresem.

Przy większej liczbie zwracanych opakowań, spakuj produkty w jeden karton zbiorczy - kurier odbierze tylko jedną paczkę.

Pamiętaj, że odebrane przez Kuriera produkty pochodzące z innej partii niż ta wycofana z rynku, nie podlegają procedurze zwrotu i nie będą odesłane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł, NIP 824-100-08-56 („Administrator”). Administrator oświadcza, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod.nutricia@danone.com lub korespondencyjnie, na adres Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa)

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez udostępnienia danych zawartych w w/w formularzu nie będą Państwo mogli skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu wartości zakupionego produktu w związku z podjętymi dobrowolnymi działaniami zapobiegawczymi dotyczącymi partii produktów Bebilon .
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rachunku bankowego w następujących celach:

a) Realizacja dobrowolnej akcji zwrotu towarów Bebilon w związku ze stwierdzonymi podejrzeniem wad jakościowych na jednej partii produktu Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) Ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem oraz dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wypłaty zwrotu wartości produktu.
  2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją akcji zwrotu innym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi outsourcingowe, w tym usługi marketingowe, informatyczne, hostingowe, księgowe lub prawne.
  3. Administrator oświadcza, że Państwa dane nie będą przesyłane poza EOG i nie zostaną objęte mechanizmem profilowania.
  4. Przysługują Państwu następujące prawa:

d) prawo do informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane oraz prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
e) prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
f) prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
h) prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO);
i) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres iod.nutricia@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób.

W wyniku zakwestionowania przez Główny Inspektorat Sanitarny jednej partii produktu PROfutura DUOBIOTIK 2, jako odpowiedzialny społecznie przedsiębiorca zdecydowaliśmy o podyktowanym ostrożnością dobrowolnym wycofaniu wskazanej partii produktu z rynku do czasu wyjaśnienia sprawy. Wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów traktujemy jako najważniejsze zobowiązanie wobec naszych odbiorców.

Według naszej wiedzy, inspekcja sanitarna przeprowadziła przesiewowe badania 10 pobranych z rynku próbek i 4 z nich zostały przez GIS zakwestionowane z uwagi na obecność bakterii Listeria monocytogenes. Biorąc pod uwagę, że rocznie wykonujemy 3200 testów wykazujących brak bakterii w produkcie oraz że potwierdziły to również badania prób kontrolnych z zakwestionowanej partii, współpracujemy z Inspekcją w zakresie wykonania dodatkowego badania PCR (badanie genomu bakterii), które jednoznacznie i ponad wszelką wątpliwość potwierdzi jakość i bezpieczeństwo spożywania produktów z zakwestionowanej partii.

Nasz unikalny proces produkcji  Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 wykorzystuje bakterie probiotyczne, które są dezaktywowane na dalszych jego etapach. Jednakże mogą one wpłynąć na fałszywie pozytywny wynik badań przesiewowych w zakresie obecności bakterii. Ze swojej strony, niezwłocznie przeprowadziliśmy w niezależnych laboratoriach testy PCR na produktach pochodzących z zakwestionowanej partii, które potwierdziły brak bakterii Listeria monocytogenes. Sprawdziliśmy również środowisko produkcyjne i zapisy z procesu wytwarzania zakwestionowanej partii i te również są prawidłowe.

Jakość innych partii produktowych nie została w żaden sposób zakwestionowana. Pozostajemy w stałym kontakcie z Inspekcją i deklarujemy pełną otwartość i współpracę.